МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 43.020

Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг хийх заавар. Ерөнхий шаардлага

MNS 5011:2003

Guideline on vehicle inspection. General requirement

MNS 5011:2001-ийн оронд

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2003 оны 07-р сарын 07-ны өдрийн 33 тоот тогтоолоор батлав.

Энэ стандарт нь 2003 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

Энэ стандартын үзүүлэлт, шаардлагыг заавал мөрдөнө.

 

1. Хамрах ба хэрэглэх хүрээ

Энэхүү стандарт нь автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын хяналтын үзлэг хийх оношлогооны төвүүд, тэдгээрийн технологи ажиллагаанд баримтлах үндсэн зарчмыг тодорхойлно.

Стандартад заасан шаардлагууд нь автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын хяналтын үзлэг явуулж, дүгнэлт гаргах эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагад, мөн автомашин бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд хамаарна.

 

2. Норматив ишлэл

1) MNS 4598:2003 Автотээврийн хэрэгслийн төхникийн байдалд тавих шаардлага

2) MNS 4599:2003 Автотээврийн хэрэгслийн эргономикийн үзүүлэлт

3) MNS 4601:98 Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүн, техникийн үйлчилгээ засварын тогтолцоо, тодорхойлолт

 

3. Нэр томъёо, тодорхойлолт

3.1. Экологийн үзүүлэлт - Автотээврийн хэрэгслийн ашиглалтын улмаас хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд учруулж болох хортой нөлөөллийн хэмжээг илэрхийлэх үзүүлэлт.

3.2. Эргономикийн үзүүлэлт - Автотээврийн хэрэгслийн хийцийн онцлог ба техникийн байдал нь жолооч, зорчигчид, мөн хүний аюулгүй ажиллагааны болон эрүүл ахуйн нөхцөл, тав тухтай байдлын шаардлагад хэрхэн нийцэж байгааг илэрхийлэх үзүүлэлт.

 

4. Нийтлэг шаардлага

Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын хяналтын үзлэг хийхэд нэг ажилбар, үйлдлийг гүйцэтгэх зориулалтын хэмжих, оношлох багаж, тоноглол нь ялгаатай, эсвэл үзлэг хийх ажлын технологийн дараалал нь харилцан адилгүй байж болох боловч техникийн байдлын хяналтын үзлэгээр зайлшгүй шалгах шаардлагатай эд анги, агрегат, зангилаа, систем бүрийн техникийн байдлыг нэг бүрчлэн шалгаж, дүгнэлт гаргах боломж бүхий байвал зохино.

Аль ч оношлогооны төвийн гаргасан дүгнэлт нь стандартчилсан хэмжээнд нийцсэн байх ёстой.

 

5. Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлыг шалгах ажлын ерөнхий заавар, тавих шаардлага

5.1. Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын хяналтын үзлэг хийх аж ахуйн нэгж байгууллага нь өөрийн хэмжих, оношлох багаж, хэрэгсэл, байр, талбайд техникийн байдлын хяналтын үзлэг явуулах технологийн карт боловсруулж мөрдөнө. Автомашины техникийн байдлын хяналтын үзлэг хийхдээ доорхи үзүүлэлтүүд, агрегат зангилаа, механизм, тоноглол, эд ангийг хамруулан шалгаж, автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын хяналтын үзлэгийн дүгнэлт гаргана. Үүнд:

1) Автомашины өрөнхий байдал, иж бүрдэл

2) Хөдөлгүүр, хүч дамжуулах анги

3) Тоормосны систем

4) Жолооны механизм

5) Явах анги, нум, амортизатор, булны бэхэлгээ

6) Арал, их бие тэвш

7) Автомашины хөдөлгөөний аюулгүй байдлын иж бүрдэл

8) Экологийн болон эргономикийн үзүүлэлтүүд

9) Гэрэлтүүлэг, цахилгааны систөм

10) Хөдөлгүүрийн системийн хэвийн ажиллагаа

11) Өргөх төхөөрөмж, тусгай тоноглол

5.1.1. Автомашины ерөнхий байдал, иж бүрдлийн үзлэгт түүний гаднах өнгө үзэмж, улсын дугаар, техникийн бичиг баримт, ерөнхий иж бүрдэл зэргийг шалгах ажилбарууд багтана. Автомашины ерөнхий байдал, өнгө үзэмжийг доорхи үзүүлэлтүүдээр шалгаж, техникийн байдалд нь үнэлгээ өгөх ба эхэлж шалгах нь илүү тохиромжтой. Гаднах байдлаар үзэж шалгаж болох зарим ажилбаруудыг хамтатган нэг байран дээр хийж болно. Үүнд:

1/ - улсын дугаар, таних тэмдэг

- арал, бүхээгний дугаар

- хөдөлгүүрийн дугаар

- тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний дугаарыг нэг бүрчлэн шалгаж, тулгалт хийнэ.

2/ - тээврийн хэрэгслийн зориулалт

- ашиглалтанд орсон он

- үйлдвэрлэсэн улс

- эзэмшигчийн /байгууллага, иргэн/ нэр

- үзлэгт орсон хугацааг бүртгэж авна.

3/ - тээврийн хэрэгслийн иж бүрдэл, өнгө үзэмж

- хаалга, тэвшний түгжээ

- чирэх хэрэгсэл

- шил, толь

- хамгаалах бүс, суудал түшлэг

- бусад иж бүрдлийг шалгана.

Дараах тохиолдолд тэнцэхгүй үнэлгээ өгнө. Үүнд:

5.1.1.1. Тээврийн хэрэгслийн өнгө, үзэмж

- Кузовны аль нэг хэсэг 1.0 дм-ээс их талбайд хонхойсон буюу урагдсан, булан хүртлээ цөмөрсөн, эсвэл будаг нь ихээхэн халцарсан

- Улсын дугаар, таних тэмдгийг Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, MNS 4410:2002 "Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдэг" стандартад заасны дагуу хийгээгүй, гаргагдахуйц тод бичээгүй

- Салхины болон арын шилний, хаалганы рам гажсан, үүнээс шалтгаалан шил тогтоогуур хөндийрсөн, аль нэг хаалга дутуу хаагддаг болсон

- Капот болон тээшний таг гажсан, гүйцэд хаагдахгүй болсон

- Тээврийн хэрэгслийн бүхээг, тэвшин дээр реклам, гоёл, таних тэмдгийн зориулалттай бичилт хийх, зураг зурах, наахаас бусад тохиолдолд үйлдвэрийн үндсэн өнгөнөөс ялгарах өнгөөр үзэмж муутай алаглуулан будсан хаалга, крыло, багана, тулгуур, хашлага, тээшний таг зэргийг сольж тавьсан бол өнгө үзэмж муутайд тооцно.

5.1.1.2. Хаалга, тэвшний бэхэлгээ, чирэх хэрэгсэл

- Хаалга, тэвшний бэхэлгээ, түгжээ эвдэрсэн

- Чирэх хэрэгсэл эвдэрсэн, түгжээ нь мултарсан

- Шат, гишгүүр эвдэрч гэмтсэн, бариул, түшлэг гагнаасаараа ханзарсан.

5.1.1.3. Шил, толь

- Салхины болон арын шил их хэмжээгээр цуурч, жолоочийн харах талбайг багасгасан

- Шил арчигч байхгүй, ажиллахгүй болсон

- Хаалганы болон бусад шил хагарч цоорсон

- Салхины шилэн дээр үзэгдэлт халхлах элдэв зүйл наасан

- Арыг харах толь байхгүй

- Зорчигчийн заалны толь байхгүй

- Их багтаамжийн нийтийн тээврийн автобусны чанга яригч, хаалга нээх, хаах төхөөрөмж эвдэрсэн буюу байхгүй.

5.1.1.4. Хамгаалах бүс, суудал, түшлэг

- Суудал, түшлэг байхгүй буюу урагдаж, цоорсон, их биетэйгээ сайтар бэхлэгдээгүй

- Хамгаалах бүс байхгүй буюу ажиллахгүй болсон

- Зориулалтын бус сандал, суудалтай

- Зорчигч тээврийн автобусанд тулгуур, бариул байхгүй.

5.1.1.5. Бусад иж бүрдэл

- Ослын зогсолтын тэмдэг

- Эмийн сан

- Нөөц дугуй

- Өргүүр /Домкрат/

- Багаж

- MNS 5012:2001, MNS 5122:2002 стандартуудад заасан нийтийн тээврийн автобус, таксийн маршрутын самбар, семафор, гэрлэн хаяг, таних тэмдэг г.м. нэмэгдэл тэмдэглэгээ, бичээс, хэрэгслүүд

- Галын хор.

5.1.2. Хөдөлгүүр, хүч дамжуулах ангийн техникийн байдлыг шалгаж оношлохдоо тусгай зогсоол, өргүүр сувагт болон тээврийн хэрэгслийн туршилтын жолоодлого хийх замаар хөдөлгүүрийн дуу чимээ, хурд авалт, хөргөлтийн болон тосолгооны системийн техникийн байдал, гэмтэл, шингэн ба тос гоожилт, сэнсний оосрын элэгдэл, тохиргоо, гэмтэл, хэт суларсан байдал, холбох эд ангийн гэмтэл, бэхэлгээ зэрэг гаднах байдлын ерөнхий үзүүлэлтүүдийг зориулалтын алхаар цохих, нүдээр үзэж шалгах, сонсох зэргээр тус тус шалгаж үнэлгээ өгнө.

5.1.2.1. Дараах гэмтэл илэрсэн тохиолдолд тэнцэхгүй гэсэн үнэлгээ өгнө. Үүнд:

- Хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг, ерөнхий дамжуулгаас тос гоожсон

- Дискэн холбоо салахгүй буюу хий эргэдэг болсон

- Хурдны хайрцгийн аль нэг дамжуулгад араа мултардаг болсон

- Кардан гол савлагаатай болсон

- Хөргөх системээс шингэн гоожсон

- Хурдны хайрцаг, кардан дамжуулгын бэхэлгээ суларсан.

5.1.3. Тоормосны системийг шалгаж оношлохдоо тоормосны дөрөөний сул явалт, бүрэн явалт, удаашралт, тоормосны зам, хүч зэрэг үзүүлэлтүүдийг тусгай багаж болон тоормосны стенд дээр, тоормосны механизмын идэвхжилийг тоормосны удирдлагын дамжуулгын чөмөг, шингэн болон хий дамжуулах хоолой, гуурсны битүүмж, төв цилиндр ба хүчлүүрийн техникийн байдлыг нүдээр үзэж тус тус шалгаж үнэлгээ өгнө. Гар /зогсоолын/ тоормосны ажиллагааг тухайн автомашиныг налуу байрлалд, тоормосны стенд дээр болон децелерометр /хурд сааралт хэмжигч/-ээр шалгана.

5.1.3.1. Автотээврийн хэрэгслийн тоормосны системийн техникийн байдлыг дараах үзүүлэлтүүдээр шалгаж, үнэлгээ өгнө. Үүнд:

- Хий ба шингэн удирдлагатай тоормосны системийн битүүмж

- Тоормосны зам

- Тоормосны хүч

- Дугуй бүрийн тоормосны жигд барилт, тэдгээрийн зөрүү

- Зогсоолын тоормосны идэвхжил

- Тоормосны дөрөөний сул ба бүрэн явалт

- Тоормосны дөрөөн дээр дарах хүч.

5.1.3.2. Хий ба шингэн удирдлагатай тоормосны системийн битүүмжийг гаднах байдлаар, удирдлагын систем, дамжуулах хоолойн хий, шингэний алдалтаар, тоормосны дөрөөн дээр 1 кН /100 кг/ хүртэл хүчээр дарж шалгах ба үнэлгээ өгнө.

5.1.3.2.1. Тоормосны замаар тоормосны системийг шалгахдаа тухайн автомашиныг тэгш хуурай, цэвэр асфальтан зам дээр 40 км/ц-ийн хурдтай явах үе дэх тоормосны мөрөөр тодорхойлно.

5.1.3.3. Тоормосны хүчийг тухайн ангиллын тээврийн хэрэгсэлд тохирсон тоормосны стенд дээр тэнхлэг, дугуй тус бүрээр нэг бүрчлэн шалгана. Тоормосны стенд нь автомашины дугуй тус бүрээр тоормосны хүчийг тодорхойлох, тэдгээрийн идэвхжилийн зөрүүг тогтоох боломжтой байна.

5.1.3.4. Зогсоолын тоормосны идэвхжилийг ачааллаас нь хамааруулан 16-23%-ийн налууд автомашиныг зогсоож шалгана. Тухайн ангиллын автомашинд тохирсон тоормосны стенд дээр, эсвэл хурд сааралт хэмжигчээр хэмжинэ.

5.1.3.5. Шалгах явцад дараах гэмтлүүд илэрвэл тэнцэхгүй үнэлгээ өгнө. Үүнд:

- Тоормосны удирдлагын систем, дамжуулах хоолойноос хий, шингэн алдсан, тоормосны дөрөө дээр нэг удаагийн даралтаар жигд удаашран зогсохгүй тохиолдолд тоормосны хий болон шингэн удирдлагын системийн битүүмж алдагдсан гэж тооцно.

- Тоормосны аюулгүй байдал нь Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэмд заасан хэмжээнээс хэтэрсэн бол

- Нэг талын дугуйн тоормосны хүч нь тухайн автотээврийн хэрэгслийн техникийн тодорхойлолтонд заасан хэмжээнээс багагүй

- Автомашины нэг тэнхлэг дэх хоёр дугуйн тоормосны хүчний зөрүү

Урд тэнхлэгийн дугуйнуудын хувьд - 20.0%

Бусад тэнхлэгийн дугуйнуудын хувьд - 30.0%-аас их бол

- Зогсоолын тоормосны идэвхжил нь Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан хэмжээнд хүрэхгүй бол

- Дөрөөний сул явалт тухайн автомашины техникийн тодорхойлолтонд заасан хэмжээнээс хэтэрсэн бол

- Дөрөөн дээр дарах хүч нь тухайн автомашины техникийн тодорхойлолтонд заасан хэмжээнээс хэтэрсэн бол тус тус тэнцэхгүй гэсэн үнэлгээ өгнө.

5.1.4. Жолооны механизмыг оношлохдоо жолооны хүрдний сул явалт, бүрэн явалт, удирдлагын кардан дамжуулгын сулралт, ан цав, гажилт, хазайлт, жолооны араат дамжуулгат механизмын дуу чимээ, тос алдалт, татуурга, өндгөн тулгуурууд, нугасан холбооны бэхэлгээний гэмтэл, гажилт, сул зай зэргийг зориулалтын багаж, төхөөрөмжөер болон нүдээр үзэж шалгах, сонсох зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө.

Жолооны механизмыг явах ангийн оношлогоотой хамтатган тусгай зогсоол, стенд ба шалгалтын жолоодлого хийлгүүлэн гүйцэтгэх бөгөөд дараах ажилбаруудыг хамт хийнэ. Үүнд:

- Жолооны хүрдний сул явалт

- Жолооны хүрдийг эргүүлэх хүч

- Дугуйн хийн даралт

- Дугуйн хээний гүн

- Зөөллүүр /амортизатор/

- Жолооны удирдлагын дамжуулга, татуурга, гар нугасан холбоос, эргэх нударганы сул явалтыг нэг бүрчлэн хэмжиж, шалгана.

5.1.4.1. Шаардлагатай тохиолдолд автомашины урд тэнхлэгийн тавилтын өнцгийг шалгах ба автомашиныг стендэнд эгц шулуун, голлуулан байрлуулна.

5.1.4.2. Жолооны хүрдний сул явалтыг хэмжих багажийг /люфтометр/ жолооны хүрдэнд бэхэлнэ. Энд люфтометр нь эргэлтийн өнцгийг градусаар, эргүүлэх хүчийг 0.01 кгС-ийн нарийвчлалтайгаар хэмжих шаардлагатай. Люфтометрийн динамометрийн зүү огцом хөдлөх хүртэл жолооны хүрдийг эргүүлэх бөгөөд хүрдний өнцгийн хуваарийг сул явалтын өнцөг гэж тэмдэглэл хийнэ. Жолооны хүрдний сул явалт нь үйлдвэрлэгчийн техникийн тодорхойлолтонд заасан, эсвэл Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ёстой. Жолооны хүрдийг эргүүлэх хүч нь тэгш хуурай асфальтан зам дээр тухайн автомашиныг зогсож байхад үйлдвэрлэгчийн техникийн тодорхойлолтонд зааснаас хэтэрсэн үед тэнцэхгүй гэсэн үнэлгээ өгнө.

5.1.4.3. Дугуйн хийн даралтыг хэмжихдээ тухайн автомашины дугуйг өргөж хөндийрүүлсэн үед дугуйн хийн даралт хэмжих зориулалтын хошуутай манометрээр хэмжинэ.

5.1.4.4. Дугуйн хийн даралт нь үйлдвэрлэгчийн техникийн тодорхойлолтонд заасан, тэнхлэг тус бүр дээрх ачааллаас 10.0% их буюу бага байвал тэнцэхгүй гэсэн үнэлгээ өгнө.

5.1.4.5. Дугуйн хээний гүнийг дугуйн хээний өргөнийг голлуулан газарт тулах хэсгээр тойргийн дагуу 4 цэгт 0.1 мм-ийн нарийвчлалтай гүн хэмжигчээр хэмжиж, 4 хэмжилтийн арифметик дунджаар дугуйн хээний гүнийг тодорхойлно. Хэрэв дугуйн хээний гүн "Замын хөдөлгөөний дүрэм"-д заасан хэмжээнээс бага, бүрэн биш, хэт элэгдсэн дугуй тавьсан бол тэнцэхгүй гэсэн үнэлгээ өгнө.

5.1.4.6. Жолооны удирдлага, дамжуулга, татуургыг шалгахдаа тухайн автомашиныг тусгай зогсоол, эсвэл сувагт зогсоож, урд дугуйг нэг бүрчлэн холхиулж шалгана. Эргэх нударганы удирдлагын татуургууд мэдэгдэхүйц холхио орсон, бэхэлгээ нь суларсан бол тэнцэхгүй үнэлгээ өгнө.

5.1.4.7. Урд тэнхлэгийн тавилтын /дэрвийлт, хумайлтын/ өнцгийг тэнхлэг шалгаж тохируулах багажаар тухайн автомашиныг тусгай сувагт /пост/ зогсоож шалгах шаардлагатай. Урд тэнхлэгийн тавилтын /дэрвийлт, хумайлтын/ өнцөг тухайн автомашины техникийн баримт бичигт зааснаас өөрчлөгдсөн нөхцөлд тэнцэхгүй үнэлгээ өгнө.

5.1.5. Явах анги, нум, пүрш, амортизатор, булны бэхэлгээний байдлыг жолооны механизмын оношлогоо, үзлэгтэй хамтатган суваг дээр зориулалтын алхаар цохиж, нүдээр үзэж, холхиулж хөдөлгөх зэргээр шалгана.

Дугуй, бул, гарны бэхэлгээ суларч муудсан, пүрш, нумны хуудаснууд уярч, хугарсан, зөөллүүр ажиллахгүй болсон бол тэнцэхгүй гэж үзнэ.

5.1.6. Арал, их бие, тэвшийг шалгахдаа тэдгээрийн ан цав, гажилт, зэврэлт, гулзайлт, ачаалах хэрэгсэл буюу хаалга, тэвшний түгжээ, чирэх хэрэгсэл зэргийн бүрэн бүтэн байдлыг өргүүр, эсвэл суваг дээр дараах үзүүлэлтээр зориулалтын алхаар цохиж, нүдээр үзэж шалгана. Үүнд:

1) Арлын дугаар

2) Кузовны дугаарыг тулгалт хийж хүснэгтэд тэмдэглэнэ

3) Арлын хөндлөвч, дагуу гуянуудыг үзлэг хийж шалгана

4) Подрам, хадаас, гагнаасыг шалгана

5) Кузовны бэхэлгээ, аюулгүйн тулгуурыг шалгана.

Хэрэв арал, кузовны дугаар техникийн баримт бичиг дэх дугаартай тохирохгүй, эсвэл арлын хөндлөвч, подрам гулзайсан, гажсан, их биенээс ханзарсан, кузовны бэхэлгээ, аюулгүйн тулгуур суларсан бол тэнцэхгүй үнэлгээ өгнө.

5.1.7. Автомашины хөдөлгөөний аюулгүй байдлын иж бүрдлийг доорхи үзүүлэлтээр зориулалтын талбайд шалгана. Үүнд:

1) Автомашины оврын гэрлүүд, цацруулагч, гэрлийн хүрээ

2) Гал унтраагуур

3) Эмийн сан

4) Салхины шилний үзэгдэх орчныг хязгаарлах байдал /их хэмжээний цууралт буй эсэх/

5) Шил арчуурын ажиллагаа

6) Салхины шилний угаагч хэрэгслийн ажиллагаа

7) Цан үлээгүүр

8) Арыг харах толь зэргийн иж бүрдлийн үзлэг хийнэ.

5.1.8. Экологийн болон эргономикийн үзүүлэлтийг хэмжиж шалгахдаа тухайн автомашины хөдөлгүүрийн ажилласан хийн найрлага дахь агаар орчныг бохирдуулах бодисуудын хэмжээг MNS 5013:2003, MNS 5014:2003 стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг баримтлан тухайн автомашины хөдөлгүүрийн хамгийн бага эргэлтэд газоанализатор, тортог хэмжигч, шуугиан хэмжигч багажаар тус тус хэмжиж шалгана.

5.1.8.1. Бензинт хөдөлгүүрт автомашинд хөдөлгүүрийн утааны найрлага дахь агаар бохирдуулах бодисууд /СО, СН/-ийн хэмжээг MNS 5013:2003-д заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг баримтлан хийн анализатороор, дизель хөдөлгүүртэй автомашины утааны тортогжилтын хэмжээг MNS 5014:2003 стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг баримтлан тортогжилт хэмжих багажаар тус тус хэмжиж, хэмжилтийн утгыг зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй харьцуулалт хийж, дүгнэлтийн маягтад тэмдэглэнэ.

5.1.8.2. Дуу намсгагчаас гадаад орчинд гаргаж байгаа дуу чимээний түвшинг MNS 4599:2003 стандартын шаардлагын дагуу шуугиан хэмжигч багажаар хэмжинэ.

5.1.8.2.1. Дуу чимээг хэмжих багаж нь MNS 5024:2003 стандартын шаардлагуудыг хангасан байна.

5.1.8.2.2. Хэмжилт явуулах байр талбай замын гадаргуугийн налуу нь 1%-аас илүүгүй байна. Хэмжих хэсгийн дундаас 50 м-ийн зайд байшин барилга юмуу орчны дуу чимээ үүсгэхгүй байвал зохино.

5.1.9. Гэрэлтүүлэг, цахилгаан системийн ажиллагааг шалгахад их гэрэл, эргэх дохионы гэрэл болон гэрэл шилжүүлүүр зэргийг үзлэг хийж, шалгах ба хянах самбарын заагч багажны ажиллагаа, дуут дохио болон цахилгаан дамжуулах утасны бүрэн бүтэн байдал, аккумуляторын техникийн байдлыг ажиллуулж шалгана. Ингэхдээ дараах үзүүлэлтээр нэг бүрчлэн шалгана. Үүнд:

1) Их гэрлийн тусгалын тохиргоо

2) Гэрлийн хүч

3) Гэрэл шилжүүлэгч

4) Үйлдвэрээс тавьсан гаднах гэрлэн дохио, гэрэл ойлгуурын иж бүрдэл

5) Хурд хэмжүүрийн ажиллагаа

6) Дуут дохио

7) Цахилгаан дамжуулах утасны бүрэн бүтэн байдал

5.1.9.1. Их гэрлийн тусгалын тохиргоог гэрлийн тусгал шалгах самбар юмуу гэрлийн тусгал хэмжиж, тохируулагч багаж дээр шалгана.

5.1.9.2. Их гэрлийн хүчийг гэрлийн тусгал хэмжиж, тохируулагч багаж дээр шалгана.

5.1.9.3. Бусад үзүүлэлтийг гаднах байдлын үзлэг хийж шалгана.

5.1.9.4. Дараах гэмтэл илэрсэн тохиолдолд бүрэн бус, тэнцэхгүй гэсэн үнэлгээ өгнө. Үүнд:

1) Их гэрлийн тусгалын тохиргоо алдагдсан

2) Гэрлийн хүч илт муудсан, үйлдвэрээс тавьсан гаднах гэрлэн дохио, гэрэл ойлгуургүй

3) Хурд хэмжүүр бүрэн ажиллахгүй

4) Дуут дохио ажиллахгүй

5) Гэрлийн шил хагарсан, цуурсан, эсвэл байхгүй

6) Гэрэл гэмтэлтэй эсвэл огт ажиллахгүй

7) Зөвшөөрөгдөөгүй гэрлийн өнгөтэй бол замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлага хангахгүй байна гэж үзнэ.

5.1.10. Хөдөлгүүрийн системүүдийн ажиллагааг гаднах байдлаар үзлэг хийж шалгах бөгөөд гол үзүүлэлт нь битүүмж, шатахуун, тослох материал, тусгай шингэний гоожилт, заагч багажийн заалт /ажиллагаа/, бэхэлгээний сулралт, гэмтэл зэрэг болно. Эдгээрийг нүдээр үзэж шалгана.

5.1.11. Тусгай төхөөрөмжөөр тоноглогдсон автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлыг энэ стандартад заасан шаардлагын дагуу шалгах ба нэмэгдэл төхөөрөмжийн аюулгүй, хэвийн ажиллагааны талаар баталгаажуулалт хийлгэсэн эсэхийг шалгаж, тэмдэглэл хийнэ.

 

6. Хяналтын үзлэгийн дүнг нэгтгэж гаргах

6.1. Хяналтын үзлэгийн дүнг энэ стандартын A хавсралт (суудлын автомашин), C хавсралт (хүнд даацын ачааны автомашин), F хавсралт (нийтийн тээврийн автобус), H хавсралт (нийтийн такси)-д заасан "Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудас, бөглөж хөтлөх заавар" (B хавсралт, D хавсралт, G хавсралт, J хавсралт)-ын дагуу шалгах үзүүлэлтийн асуултыг бөглөн, нэгтгэж гаргана.

6.2. Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудас нь тээврийн хэрэгслийн төрөл, зориулалтаар буюу суудлын автомашин, хүнд даацын ачааны автомашин, нийтийн тээврийн автобус, такси гэсэн ялгаатай байна.

 

 

ТӨГСӨВ.

 

  

 

A хавсралт

 

 

ОТ-Н ХАРЪЯАЛАЛ

 

АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ДҮГНЭЛТИЙН ХУУДАС

(СУУДЛЫН АВТОМАШИН)

ОГНОО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРК/ЗАГВАР

 

тх-ийн зориулалт

 

 

ТЕХНИКИЙН ҮЗЛЭГИЙГ ХИЙСЭН

 

УЛСЫН №

 

Эзэмшигч байгууллага/иргэн

 

 

 

 

 

 

АРЛЫН №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХӨДӨЛГҮҮРИЙН №

 

гэрч. №

 

тамга, тэмдэг гарын үсэг

 

 

 

 

ашиглалтад орсон огноо

 

ҮЗЛЭГЭЭР ШАЛГАХ

ҮЗЛЭГЭЭР ШАЛГАХ

ҮЗЛЭГЭЭР ШАЛГАХ

Дугаар

ЮУГ ШАЛГАХ

ҮНЭЛГЭЭ

Дугаар

ЮУГ ШАЛГАХ

ҮНЭЛГЭЭ

Дугаар

ЮУГ ШАЛГАХ

ҮНЭЛГЭЭ

1. КУЗОВ

*

АЖЛЫН ТООРМОС

*

ЖОЛООНЫ МЕХАНИЗМ

*

1.1

ТОДОРХОЙЛОЛТ

2.14

Дөрөө

 

4.12

Жолооны гэр

2.15

Тоормосны гэрэл

 

4.13

Холбоос

*

ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ

 

4.14

Бэхэлгээ/чангалгаа

2.16

Ухрах араа

 

4.15

Бусад

*

ХӨДӨЛГҮҮР БОЛОН ТЭЭШ. ХОНГИЛ

2.17

Зээрэнхий холбоо

 

 

 

1.2

Зай хураагуур

2.18

Араа залгалт

*

ХӨДӨЛГҮҮР БОЛОН ХҮЧ ДАМ.АНГИ

 

1.3

Гэрлийн утас

4. ӨРГҮҮР ДЭЭР

 

4.16

Утаа зайлуулах сис

 

1.4

Тоормосны хоолой

*

ТУЛГУУР ЭД АНГИУД

 

4.17

Түлшний сав

 

1.5

Тоорм Ерөн цилиндр

 

4.1

Арал

 

4.18

Түлшний хоолой

 

1.6

Тоормосны вак Хүчлүүр

 

4.2

Кузов

 

4.19

Бусад

 

1.7

ABS

 

4.3

Пүрш

 

 

 

 

 

1.8

Жолооны гэр

 

4.4

Нум

*

5. УТАА, ДУУ ЧИМЭЭНИЙ ХЭМЖЭЭ

 

1.9

Кузов

 

4.5

Обод

 

5.1

Бензин хөд.

 

 

1.10

Бусад

 

4.6

Дугуй/нөөц дугуй

 

5.2

Дизель хөд.

 

 

 

 

 

 

 

4.7

Амортизатор

 

5.3

Дуу чимээ

 

*

ГЭРЭЛ

 

4.8

Бусад

 

 

 

 

 

1.11

Урд гэрэл З/Б

 

 

 

 

*

6. ЖОЛООДОЖ ШАЛГАХ

 

1.12

Арын гэрэл З/Б

*

ТООРМОСНЫ ИЖ БҮРДЭЛ

 

 

 

 

 

1.13

Зогсоолын гэрэл З/Б

 

4.9

Дамжуулах хоолой

 

Децелерометр

м/сек2

 

1.14

Дохионы гэрэл З/Б

 

4.10

Ялтас/накладка

 

 

 

 

 

1.15

Гэрэл цацруулагч

 

4.11

Бусад

 

 

 

 

 

1.16

Бусад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТООРМОСНЫ СТЕНД

 

 

 

Хэмжилтийн үнэлгээ

*

ИХ БИЕ

 

3.1

Ажлын тоормос

3 тоормосны хүч Б

 

 

 

1.17

Шаврын хаалт

 

1 тэнхлэг

 

 

 

 

 

1.18

Түгжээ

 

2 тэнхлэг

 

 

 

 

 

1.19

Толь

3.2

Дүн

 

 

 

 

 

1.20

Кузов/их бие

3.3

Идэвхжил

Хувь

 

 

1.21

Амортизатор

*

3.4

Зогсоолын тоормос

З

Б

Дүн

 

 

1.22

Бусад

 

3.5

Идэвхжил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэмдэглэл

2. БҮХЭЭГ

*

ДОТОРХ ХЭРЭГСЭЛ

 

2.1

Суудал

 

2.2

Аюулгүйн бүс

 

2.3

Цонх

 

2.4

Урд шил

 

2.5

Шил арчигч

 

2.6

Угаагч

 

2.7

Спидометр

 

2.8

Гал унтраагуур

 

2.9

Бусад

ҮЗЛЭГИЙН ДҮН

 

 

 

Тэмдэглэл

 

 

 

 

 

*

7.1

ЯМАР Ч ГЭМТЭЛ/ЗӨРЧИЛГҮЙ ТЭНЦСЭН

 

*

ЖОЛООНЫ МЕХАНИЗМ

*

7.2

БАГА ЗЭРГИЙН ГЭМТЭЛ/ЗӨРЧИЛТЭЙГЭЭР ТЭНЦСЭН

 

 

2.10

Жолооны хүрд

*

7.3

ТЭНЦЭЭГҮЙ ДАХИН ҮЗЛЭГТ ОРНО

 

*

ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛ

 

 

-С ХЭТРЭХГҮЙ ҮЗЛЭГТ ОРНО

 

 

2.11

Дуут дохио

*

7.4

БУСАД

 

 

2.12

Ослын гэрэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Бусад

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЗ Гэмтэл/зөрчилтэй, СУ Сулралтай, ЭВ Эвдрэлтэй, ЗЭ Зэврэлтэй, БЭ Бэхэлгээ, ЦР Цоорсон, ЯВ Явалт, ТО Тохиргоо, А Ажиллагаа, ХУ Хурц/иртэй, БХ Байхгүй/алга болсон, ЭЛ Элэгдсэн, ТН Тааруухан, З Зүүн, Б Баруун, У Урд, Х Хойд

 

 

 

В хавсралт (мэдээллийн)

 

Суудлын автомашины техникийн хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудас хөтөлж, бөглөх заавар

 

Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны маягтыг доорхи журмаар бөглөж, шалгах үзүүлэлтийн асуултыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

1. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны толгойн хэсгийн зүүн булан дахь оношлогооны төвийн нэр, дугаар, хяналтын үзлэг хийсэн хүний гарын үсгийг тухайн оношлогооны тевийн эрх бүхий ажилтан бөглөж гарын үсэг зурж тамга, тэмдэг дарна.

2. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны толгойн хэсгийн баруун булангийн асуултыг энэ стандартын 5.1.1-р зүйлийн дагуу тухайн оношлогооны төвийн эрх бүхий ажилтан нэг бүрчлэн шалгаж, тулгалт хийж бөглөнө. Хэрэв аль нэг үзүүлэлт тохироогүй тохиолдолд бүртгэл хийхгүй.

3. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 1. Кузов хэсгийн 1.1-р асуултын ард, хяналтын үзлэгийн гэрчилгээний толгойн хэсгийн баруун булангийн үзүүлэлтүүд бүрэн тохирсон тохиолдолд тэнцсэн гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

4. Хөдөлгүүр болон тээшний хонгил хэсгийн асуултыг бөглөхийн тулд тухайн тээврийн хэрэгслийг хяналтын үзлэгийн постод оруулсны дараа капот болон тээшний тагийг онгойлгон 1.2, 1.3-т заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.9-р зүйлийн дагуу гаднах байдлын үзлэгийг нүдээр үзэж, мөн ажиллуулж шалгана. Тэрчлэн 1.4, 1.5, 1.6, 1.7-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.3-р зүйлийн дагуу, 1.8, 1.9, 1.10-т заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.4, 5.1.1.1, 5.1.1.2-р зүйлийн дагуу тус тус гаднах байдлын үзлэг шалгалтыг нүдээр үзэж хийнэ. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн арын нүдэнд тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

5. Гэрэл хэсгийн 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.9, 5.1.9.3, 5.1.9.4-р зүйлийн дагуу гаднах байдлыг нүдээр үзэж болон ажиллуулж шалгана. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

6. Их бие хэсгийн 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22-т заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.1.1.5-р зүйлийн дагуу, 1.21-т заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.5-р зүйлийн дагуу гаднах байдлыг тус тус нүдээр үзэж, эсвэл зориулалтын алхаар цохиж шалгана. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

7. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 2. Бүхээг. Доторх хэрэгсэл хэсгийн 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.5-р зүйлийн дагуу бүхээгний хаалгыг онгойлгож гаднах байдлыг нүдээр үзэж болон ажиллуулж шалгана. үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

8. Жолооны механизм хэсгийн 2.10-т заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.4, 5.1.4.2-р зүйлийн дагуу гаднах байдлыг нүдээр үзэж шалгах, сонсох зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө. Мөн люфтометрээр хэмжиж шалгана. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

9. Цахилгаан тоноглол хэсгийн 2.11, 2.12, 2.13-т заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.9, 5.1.9.3, 5.1.9.4-р зүйлийн дагуу гаднах байдлыг нүдээр үзэх, ажиллуулж шалгах зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

10. Хөл тоормос хэсгийн 2.14, 2.15-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.3, 5.1.3.1, 5.1.9.3-р зүйлийн дагуу гаднах байдлыг нүдээр үзэх, гишгэж ажиллуулах зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

11. Хүч дамжуулах анги хэсгийн 2.16, 2.17, 2.18-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.2, 5.1.2.1-р зүйлийн дагуу нүдээр үзэж шалгах, ажиллуулах, зориулалтын алхаар цохих зэргээр тус тус шалгаж, үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

12. Хяналтын үзлэгийн гэрчилгээний 4. Өргүүр. Тулгуур эд ангиуд хэсгийн 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.5, 5.1.6-р зүйлийн дагуу зориулалтын алхаар цохиж, нүдээр үзэж, холхиулж хөдөлгөх зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө. Харин 4.6-д заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.4, 5.1.4.3, 5.1.4.4, 5.1.4.5-р зүйлийн дагуу суваг дээр зориулалтын багажаар хэмжиж үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

13. Өргүүр дээр тоормосны иж бүрдэл хэсгийн 4.9, 4.10, 4.11-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.3, 5.1.3.1, 5.1.3.2-р зүйлийн дагуу тухайн автомашины дороос нүдээр үзэж, жингээр дарж шалгах ба үнэлгээ егнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

14. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 3. Тоормосны стенд хэсгийн 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.3.3, 5.1.3.4, 5.1.3.5, 5.1.3.6-р зүйлийн дагуу тоормосны стенд дээр болон децелерометр (хурд сааралт хэмжигч)-ээр шалгаж үнэлгээ өгнө.

15. Өргүүр дээр жолооны механизм хэсгийн 4.12, 4.13, 4.14, 4.15-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.4-р зүйлийн дагуу тухайн автомашины дороос нүдээр үзэж шалгах, зориулалтын алхаар цохих зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

16. Өргүүр дээр, хөдолгүүр болон утаа зайлуулах, түлш дамжуулах хэсгийн 4.16, 4.17, 4.18, 4.19-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.2, 5.1.2.1-р заалтын дагуу дороос нь зориулалтын алхаар цохих, нүдээр үзэж шалгах зэргээр тус тус шалгаж, үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

17. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 6. Утаа, дуу чимээний хэмжээ хэсгийн 6.1, 6.2, 6.3-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.8, 5.1.8.1, 5.1.8.2, 5.1.8.2.1, 5.18.2.2-р заалтын дагуу утаа, тортог, дуу чимээ хэмжих багажаар тус тус хэмжиж үнэлгээ өгнө. үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

18. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 5. Жолоодож шалгах хэсгийн 5.1-д заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.3-р зүйлийн дагуу децелерометрээр хэмжиж уг үзүүлэлтийн арын нүдэнд тэнцсэн тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

19. Хяналтын үзлэгийн бүх үзүүлэлтээр үйлдвэрлэгчийн тогтоосон хэмжээ, Монгол Улсын үндэсний стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан тохиолдолд хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны баруун доод булангийн "үзлэгийн дүн" хүснэгтийн "Ямар ч гэмтэлгүй тэнцсэн" үзүүлэлтийн арын нүдэнд тэнцсэн гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

20. Хяналтын үзлэгийн бүх үзүүлэлтээр үйлдвэрлэгчийн тогтоосон хэмжээ, Монгол Улсын үндэсний стандартын шаардлагыг D хавсралтад "жижиг" гэж тодорхойлсон үзүүлэлтүүд 10-аас доош байх тохиолдолд хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны баруун доод буланд байрлах "үзлэгийн дүн" мөрийн "Бага зэргийн гэмтэлтэйгээр тэнцсэн" үзүүлэлтийн арын нүдэнд тэнцсэн гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

21. Аль нэг үзүүлэлтээр тэнцээгүй, шаардлага хангаагүй тохиолдолд "Тэнцээгүй, дахин үзлэгт орно" гэсэн тэмдэглэгээ хийнэ. Энд дахин үзлэгт орох хугацааг тодорхой зааж өгнө.

22. Техникийн хяналтын үзлэгт тэнцсэн автотээврийн хэрэгсэлд оношлогооны төвийн эрх бүхий ажилтан хөдөлгеенд оролцох зөвшөөрлийн гэрчилгээ бичиж олгоно.

 

 

 

C хавсралт

 

 

ОТ-Н ХАРЪЯАЛАЛ

 

АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГИЙН ДҮГНЭЛТИЙН ХУУДАС

(ХҮНД ДААЦЫН АЧААНЫ АВТОМАШИН)

ОГНОО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРК/ЗАГВАР

 

тх-ийн зориулалт

 

 

ТЕХНИКИЙН ҮЗЛЭГИЙГ ХИЙСЭН

 

УЛСЫН №

 

Эзэмшигч байгууллага/иргэн

 

 

 

 

 

 

АРЛЫН №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХӨДӨЛГҮҮРИЙН №

 

гэрч. №

 

тамга, тэмдэг гарын үсэг

 

 

 

 

ашиглалтад орсон огноо

 

ҮЗЛЭГЭЭР ШАЛГАХ

ҮЗЛЭГЭЭР ШАЛГАХ

ҮЗЛЭГЭЭР ШАЛГАХ

Дугаар

ЮУГ ШАЛГАХ

ҮНЭЛГЭЭ

Дугаар

ЮУГ ШАЛГАХ

ҮНЭЛГЭЭ

Дугаар

ЮУГ ШАЛГАХ

ҮНЭЛГЭЭ

1. КУЗОВ

*

АЖЛЫН ТООРМОС

*

ТООРМОСНЫ ИЖ БҮРДЭЛ

*

1.1

ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

2.14

Дөрөө

 

4.9

Дамжуулах хоолой

 

2.15

Тоормосны гэрэл

 

4.10

Хийн клапан

 

2.16

Хийн тоормос

 

4.11

Цилиндр

 

2.17

Даралт хэмжигч

 

4.12

Ялтас/накладка

*

ХӨДӨЛГҮҮР БОЛОН ГАДНА АРАЛ

 

2.18

Хий шахагч

 

4.13

Бусад

 

1.2

Зай хураагуур

*

ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ

 

 

 

 

1.3

Гэрлийн утас

 

2.19

Ухрах араа

*

ЖОЛООНЫ МЕХАНИЗМ

 

1.4

Тоормосны хоолой

 

2.20

Зээрэнхий холбоо

 

4.14

Жолооны гэр

 

1.5

Тоормосны клапан

 

2.21

Араа залгалт

 

4.15

Холбоос

 

1.6

Хий шахагч

4. СУВАГ

 

4.16

Бэхэлгээ/чангалгаа

 

1.7

Хийн сав

*

ТУЛГУУР ЭД АНГИУД

 

4.17

Бусад

 

1.8

Хүчлүүртэй ж.мех

 

4.1

Арал

 

 

 

 

1.9

Жолооны гэр

 

4.2

Кузов

*

ХӨДӨЛГҮҮР БОЛОН ЖОЛООНЫ МЕ

 

1.10

Арал

 

4.3

Пүрш

 

4.18

Утаа зайлуулах сис

 

1.11

Бусад

 

4.4

Нум

 

4.19

Түлшний сав

 

 

 

 

4.5

Обод

 

4.20

Түлшний хоолой

*

ГЭРЭЛ

 

4.6

Дугуй/нөөц дугуй

 

4.21

Бусад

 

1.12

Урд гэрэл З/Б

 

4.7

Амортизатор

*

5. УТАА, ДУУ ЧИМЭЭНИЙ ХЭМЖЭЭ

 

1.13

Арын гэрэл З/Б

 

4.8

Бусад

 

5.1

Бензин хөд.

 

 

1.14

Зогсоолын гэрэл З/Б

 

 

 

 

 

5.2

Дизель хөд.

 

 

1.15

Дохионы гэрэл З/Б

 

 

 

5.3

Дуу чимээ

 

 

1.16

Гэрэл цацруулагч

 

 

 

*

6. ЖОЛООДОЖ ШАЛГАХ

 

1.17

Бусад

 

 

 

 

 

Децелерометр

м/сек2

 

 

 

 

 

3. ТООРМОСНЫ СТЕНД

 

 

 

Хэмжилтийн үнэлгээ

*

ИХ БИЕ

 

3.1

Ажлын тоормос

3 тоормосны хүч Б

 

 

1.18

Шаврын хаалт

 

1 тэнхлэг

 

 

 

1.19

Түгжээ

 

2 тэнхлэг

 

 

 

1.20

Толь

 

3 тэнхлэг

 

 

 

1.21

Их бие тэвш

 

4 тэнхлэг

 

 

 

1.22

Бусад

3.2

Дүн

 

 

 

 

 

3.3

Идэвхжил

Хувь

 

2. БҮХЭЭГ

*

3.4

Зогсоолын тоормос

З

Б

Дүн

*

ДОТОРХ ХЭРЭГСЭЛ

 

3.5

Идэвхжил

 

 

 

 

 

2.1

Суудал

Тэмдэглэл

 

2.2

Аюулгүйн бүс

 

2.3

Цонх

 

2.4

Урд шил

 

2.5

Шил арчигч

 

2.6

Угаагч

 

2.7

Спидометр

 

2.8

Гал унтраагуур

 

2.9

Бусад

 

 

 

ҮЗЛЭГИЙН ДҮН

 

 

 

Тэмдэглэл

 

ЖОЛООНЫ МЕХАНИЗМ

*

7.1

ЯМАР Ч ГЭМТЭЛ/ЗӨРЧИЛГҮЙ ТЭНЦСЭН

 

 

2.10

Жолооны хүрд

*

7.2

БАГА ЗЭРГИЙН ГЭМТЭЛ/ЗӨРЧИЛТЭЙГЭЭР ТЭНЦСЭН

 

 

ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛ

*

7.3

ТЭНЦЭЭГҮЙ ДАХИН ҮЗЛЭГТ ОРНО

 

 

2.11

Дуут дохио

 

 

-С ХЭТРЭХГҮЙ ҮЗЛЭГТ ОРНО

 

 

2.12

Ослын гэрэл

*

7.4

БУСАД

 

 

2.13

Бусад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЗ Гэмтэл/зөрчилтэй, СУ Сулралтай, ЭВ Эвдрэлтэй, ЗЭ Зэврэлтэй, БЭ Бэхэлгээ, ЦР Цоорсон, ЯВ Явалт, ТО Тохиргоо, А Ажиллагаа, ХУ Хурц/иртэй, БХ Байхгүй/алга болсон, ЭЛ Элэгдсэн, ТН Тааруухан, З Зүүн, Б Баруун, У Урд, Х Хойд

 

 

 

D хавсралт (мэдээллийн)

 

Хүнд даацын ачааны автомашины техникийн хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудас хөтөлж, бөглөх заавар

 

Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны маягтыг доорх журмаар бөглөж, шалгах үзүүлэлтийн асуултыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

1. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны толгойн хэсгийн зүүн булан дахь оношлогооны төвийн нэр, дугаар, хяналтын үзлэг хийсэн хүний гарын үсгийг тухайн оношлогооны төвийн эрх бүхий ажилтан бөглөж гарын үсэг зурж тамга, тэмдэг дарна.

2. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны толгойн хэсгийн баруун булангийн асуултыг энэ стандартын 5.1.1-р зүйлийн дагуу тухайн оношлогооны төвийн эрх бүхий ажилтан нэг бүрчлэн шалгаж, тулгалт хийж бөглөнө. Хэрэв аль нэг үзүүлэлт тохироогүй тохиолдолд бүртгэл хийхгүй.

3. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 1. Кузов хэсгийн 1.1-р асуултын ард, хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны толгойн хэсгийн баруун булангийн үзүүлэлтүүд бүрэн тохирсон тохиолдолд тэнцсэн гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

4. Хөдөлгүүр болон гадна арал хэсгийн асуултыг бөглөхийн тулд тухайн тээврийн хэрэгслийг хяналтын үзлэгийн постод оруулсны дараа капотыг онгойлгож гаднах үзлэгээр 1.2, 1.3-т заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.2, 5.1.9-р зүйлийн дагуу үзлэгийг нүдээр үзэж, мөн ажиллуулж шалгана. Тэрчлэн 1.4, 1.5, 1.6, 1.7-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.3-р зүйлийн дагуу, 1.8, 1.9, 1.10-т заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.4, 5.1.1.1, 5.1.1.2-р зүйлийн дагуу тус тус гаднах байдлын үзлэг шалгалтыг нүдээр үзэж хийнэ. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн арын нүдэнд тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

5. Гэрэл хэсгийн 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.9, 5.1.9.3, 5.1.9.4-р зүйлийн дагуу гаднах байдлыг нүдээр үзэж болон ажиллуулж шалгана. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

6. Их бие хэсгийн 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22-т заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.1.1.5-р зүйлийн дагуу, гаднах байдлыг нүдээр үзэж, эсвэл зориулалтын алхаар цохиж шалгана. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

7. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 2. Бүхээг. Доторх хэрэгсэл хэсгийн 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.5-р зүйлийн дагуу бүхээгний хаалгыг онгойлгож гаднах байдлыг нүдээр үзэж болон ажиллуулж шалгана. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

8. Жолооны механизм хэсгийн 2.10-т заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.4, 5.1.4.2-р зүйлийн дагуу гаднах байдлыг нүдээр үзэж шалгах, сонсох зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө. Мөн люфтомөтрээр хэмжиж шалгана. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

9. Цахилгаан тоноглол хэсгийн 2.11, 2.12, 2.13-т заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.9, 5.1.9.3, 5.1.9.4-р зүйлийн дагуу гаднах байдлыг нүдээр үзэх, ажиллуулж шалгах зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

10. Хөл тоормос хэсгийн 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.3, 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.9.3-р зүйлийн дагуу гаднах байдлыг нүдээр үзэх, гишгэж ажиллуулах зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

11. Хүч дамжуулах анги хэсгийн 2.19, 2.20, 2.21-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.2, 5.1.2.1-р зүйлийн дагуу нүдээр үзэж шалгах, ажиллуулах, зориулалтын алхаар цохих зэргээр тус тус шалгаж, үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

12. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 4. Суваг. Тулгуур эд ангиуд хэсгийн 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.5, 5.1.6-р зүйлийн дагуу зориулалтын алхаар цохиж, нүдээр үзэж, холхиулж хөдөлгөх зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө. Харин 4.6-д заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.4, 5.1.4.3, 5.1.4.4, 5.1.4.5-р зүйлийн дагуу зориулалтын багажаар хэмжиж үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

13. Суваг дээр тоормосны иж бүрдэл хэсгийн 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.3, 5.1.3.1, 5.1.3.2-р зүйлийн дагуу тухайн автомашины дороос нүдээр үзэж, жингээр дарж шалгах ба үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

14. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 3. Тоормосны стенд хэсгийн 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.3.3, 5.1.3.4, 5.1.3.5, 5.1.3.6-р зүйлийн дагуу тоормосны стенд дээр болон децелерометр (хурд сааралт хэмжигч)-ээр шалгаж үнэлгээ өгнө.

15. Суваг дээр жолооны механизм хэсгийн 4.14, 4.15, 4.16, 4.17-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.4-р зүйлийн дагуу тухайн автомашины дороос нүдээр үзэж шалгах, зориулалтын алхаар цохих зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

16. Суваг дээр, хөдөлгүүр болон утаа зайлуулах, түлш дамжуулах хэсгийн 4.18, 4.19, 4.20, 4.21-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.2, 5.1.2.1-р заалтын дагуу дороос нь зориулалтын алхаар цохих, нүдээр үзэж шалгах зэргээр тус тус шалгаж, үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

17. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 6. Утаа, дуу чимээний хэмжээ хэсгийн 6.1, 6.2, 6.3-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.8, 5.1.8.1, 5.1.8.2, 5.1.8.2.1, 5.1.8.2.2-р заалтын дагуу утаа, тортог, дуу чимээ хэмжих багажаар тус тус хэмжиж үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

18. Хяналтын үзлэгийн гэрчилгээний 5. Жолоодож шалгах хэсгийн 5.1-д заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.3-р зүйлийн дагуу децелерометрээр хэмжиж уг үзүүлэлтийн арын нүдэнд тэнцсэн тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

19. Хяналтын үзлэгийн бүх үзүүлэлтээр үйлдвэрлэгчийн тогтоосон хэмжээ, Монгол Улсын үндэсний стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан тохиолдолд хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны баруун доод булангийн "үзлэгийн дүн" хүснэгтийн "Ямар ч гэмтэлгүй тэнцсэн" үзүүлэлтийн арын нүдэнд тэнцсэн гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

20. Хяналтын үзлэгийн бүх үзүүлэлтээр үйлдвэрлэгчийн тогтоосон хэмжээ, Монгол Улсын үндэсний стандартын шаардлагыг D хавсралтад "жижиг" гэж тодорхойлсон үзүүлэлтүүд 10-аас доош байх тохиолдолд хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны баруун доод буланд байрлах "үзлэгийн дүн" мөрийн "Бага зэргийн гэмтэлтэйгээр тэнцсэн" үзүүлэлтийн арын нүдэнд тэнцсэн гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

21. Аль нэг үзүүлэлтээр тэнцээгүй, шаардлага хангаагүй тохиолдолд "Тэнцээгүй, дахин үзлэгт орно" гэсэн тэмдэглэгээ хийнэ. Энд дахин үзлэгт орох хугацааг тодорхой зааж өгнө.

22. Техникийн хяналтын үзлэгг тэнцсэн автотээврийн хэрэгсэлд оношлогооны төвийн эрх бүхий ажилтан хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрлийн гэрчилгээ бичиж олгоно.

 

 

 

F хавсралт

 

 

ОТ-Н ХАРЪЯАЛАЛ

 

АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГИЙН ДҮГНЭЛТИЙН ХУУДАС

(АВТОБУС)

ОГНОО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРК/ЗАГВАР

 

тх-ийн зориулалт

 

 

ТЕХНИКИЙН ҮЗЛЭГИЙГ ХИЙСЭН

 

УЛСЫН №

 

Эзэмшигч байгууллага/иргэн

 

 

 

 

 

 

АРЛЫН №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХӨДӨЛГҮҮРИЙН №

 

гэрч. №

 

тамга, тэмдэг гарын үсэг

 

 

 

 

ашиглалтад орсон огноо

 

ҮЗЛЭГЭЭР ШАЛГАХ

ҮЗЛЭГЭЭР ШАЛГАХ

ҮЗЛЭГЭЭР ШАЛГАХ

Дугаар

ЮУГ ШАЛГАХ

ҮНЭЛГЭЭ

Дугаар

ЮУГ ШАЛГАХ

ҮНЭЛГЭЭ

Дугаар

ЮУГ ШАЛГАХ

ҮНЭЛГЭЭ

1. КУЗОВ

*

АЖЛЫН ТООРМОС

*

ТООРМОСНЫ ИЖ БҮРДЭЛ

*

1.1

ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

2.16

Дөрөө

 

4.9

Дамжуулах хоолой

 

2.17

Тоормосны гэрэл

 

4.10

Хийн клапан

 

2.18

Хийн удирд Тоор

 

4.11

Цилиндр

 

2.19

Хийн дар хэмжигч

 

4.12

Ялтас/накладка

*

ХӨДӨЛГҮҮР БОЛОН ГАДНА АРАЛ

 

2.20

Хий шахагч

 

4.13

Бусад

 

1.2

Зай хураагуур

*

ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ

 

 

 

 

1.3

Гэрлийн утас

 

2.21

Ухрах араа

*

ЖОЛООНЫ МЕХАНИЗМ

 

1.4

Тоормосны хоолой

 

2.22

Зээрэнхий холбоо

 

4.14

Жолооны гэр

 

1.5

Тоормосны клапан

 

2.23

Араа залгалт

 

4.15

Холбоос

 

1.6

Хий шахагч

4. СУВАГ ДЭЭР

 

4.16

Бэхэлгээ/чангалгаа

 

1.7

Хийн сав

*

ТУЛГУУР ЭД АНГИУД

 

4.17

Бусад

 

1.8

Хүчлүүртэй ж.мех

 

4.1

Арал

 

 

 

 

1.9

Жолооны гэр

 

4.2

Кузов/их бие

*

ХӨДӨЛГҮҮР БОЛОН ХҮЧ ДАМ.АНГИ

 

1.10

Арал

 

4.3

Пүрш

 

4.16

Утаа зайлуулах сис

 

1.11

Бусад

 

4.4

Нум

 

4.17

Түлшний сав

 

 

 

 

4.5

Обод

 

4.18

Түлшний хоолой

*

ГЭРЭЛ

 

4.6

Дугуй/нөөц дугуй

 

4.19

Бусад

 

1.12

Урд гэрэл З/Б

 

4.7

Амортизатор

*

5. УТАА, ДУУ ЧИМЭЭНИЙ ХЭМЖЭЭ

 

1.13

Арын гэрэл З/Б

 

4.8

Бусад

 

5.1

Бензин хөд.

 

 

1.14

Зогсоолын гэрэл З/Б

 

 

 

 

 

5.2

Дизель хөд.

 

 

1.15

Дохионы гэрэл З/Б

 

 

 

5.3

Дуу чимээ

 

 

1.16

Гэрэл цацруулагч

 

 

 

*

6. ЖОЛООДОЖ ШАЛГАХ

 

1.17

Бусад

 

 

 

 

 

Децелерометр

м/сек2

 

 

 

 

 

3. ТООРМОСНЫ СТЕНД

 

 

 

Хэмжилтийн үнэлгээ

*

ИХ БИЕ

 

3.1

Ажлын тоормос

3 тоормосны хүч Б

 

 

1.18

Шаврын хаалт

 

1 тэнхлэг

 

 

 

1.19

Түгжээ

 

2 тэнхлэг

 

 

 

1.20

Толь

 

3 тэнхлэг

 

 

 

1.21

Кузов/их бие

 

4 тэнхлэг

 

 

 

1.22

Бусад

3.2

Дүн

 

 

 

 

 

3.3

Идэвхжил

Хувь

 

2. БҮХЭЭГ

*

3.4

Зогсоолын тоормос

З

Б

Дүн

*

ДОТОРХ ХЭРЭГСЭЛ

 

3.5

Идэвхжил

 

 

 

 

 

2.1

Суудал

Тэмдэглэл

 

2.2

Бариул

 

2.3

Гарц

 

2.4

Паар/Агааржуулагч

 

2.5

Цонх

 

2.6

Урд шил

 

2.7

Шил арчигч

 

2.8

Угаагч

 

2.9

Спидометр

 

2.10

Гал унтраагуур

 

2.11

Бусад

 

 

 

ҮЗЛЭГИЙН ДҮН

 

 

 

Тэмдэглэл

 

ЖОЛООНЫ МЕХАНИЗМ

*

7.1

ЯМАР Ч ГЭМТЭЛ/ЗӨРЧИЛГҮЙ ТЭНЦСЭН

 

 

2.12

Жолооны хүрд

*

7.2

БАГА ЗЭРГИЙН ГЭМТЭЛ/ЗӨРЧИЛТЭЙГЭЭР ТЭНЦСЭН

 

 

ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛ

*

7.3

ТЭНЦЭЭГҮЙ ДАХИН ҮЗЛЭГТ ОРНО

 

 

2.13

Дуут дохио

 

 

-С ХЭТРЭХГҮЙ ҮЗЛЭГТ ОРНО

 

 

2.14

Ослын гэрэл

*

7.4

БУСАД

 

 

2.15

Бусад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЗ Гэмтэл/зөрчилтэй, СУ Сулралтай, ЭВ Эвдрэлтэй, ЗЭ Зэврэлтэй, БЭ Бэхэлгээ, ЦР Цоорсон, ЯВ Явалт, ТО Тохиргоо, А Ажиллагаа, ХУ Хурц/иртэй, БХ Байхгүй/алга болсон, ЭЛ Элэгдсэн, ТН Тааруухан, З Зүүн, Б Баруун, У Урд, Х Хойд

 

 

 

G хавсралт (мэдээллийн)

 

Нийтийн тээврийн автобусны техникийн хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудас хөтөлж, бөглөх заавар

 

Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны маягтыг доорхи журмаар бөглөж, шалгах үзүүлэлтийн асуултыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

1. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны толгойн хэсгийн зүүн булан дахь оношлогооны төвийн нэр, дугаар, хяналтын үзлэг хийсэн хүний гарын үсгийг тухайн оношлогооны төвийн эрх бүхий ажилтан бөглөж гарын үсэг зурж тамга, тэмдэг дарна.

2. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны толгойн хэсгийн баруун булангийн асуултыг энэ стандартын 5.1.1-р зүйлийн дагуу тухайн оношлогооны төвийн эрх бүхий ажилтан нэг бүрчлэн шалгаж, тулгалт хийж бөглөнө. Хэрэв аль нэг үзүүлэлт тохироогүй тохиолдолд бүртгэл хийхгүй.

З. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 1. Кузов хэсгийн 1.1-р асуултын ард, хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны толгойн хэсгийн баруун булангийн үзүүлэлтүүд бүрэн тохирсон тохиолдолд тэнцсэн гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

4. Хөдөлгүүр болон гадна арал хэсгийн асуултыг бөглөхийн тулд тухайн автобусыг хяналтын үзлэгийн постод оруулсны дараа капот болон жолоочийн хаалгыг онгойлгож 1.2, 1.3-т заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.9-р зүйлийн дагуу үзлэгийг нүдээр үзэж, мөн ажиллуулж шалгана. Тэрчлэн 1.4, 1.5, 1.6, 1.7-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.3-р зүйлийн дагуу, 1.8, 1.9-д заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.4-р зүйлийн дагуу, 1.10, 1.11-д заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.6, 5.1.1.2-р зүйлийн дагуу тус тус гаднах байдлын үзлэг шалгалтыг нүдээр үзэж, иж бүрдлийг шалгаж хийнэ. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн арын нүдэнд тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

5. Гэрэл хэсгийн 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.9, 5.1.9.3, 5.1.9.4-р зүйлийн дагуу гаднах байдлыг нүдээр үзэж болон ажиллуулж шалгана. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

6. Их бие хэсгийн 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22-т заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3-р зүйлийн дагуу, гаднах байдлыг нүдээр үзэж, эсвэл зориулалтын алхаар цохиж шалгана. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

7. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 2. Бүхээг. Доторх хэрэгсэл хэсгийн 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.1.1.5-р зүйлийн дагуу хаалгыг онгойлгож гаднах байдлыг нүдээр үзэж болон ажиллуулж шалгана. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

8. Жолооны механизм хэсгийн 2.12-т заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.4, 5.1.4.2-р зүйлийн дагуу гаднах байдлыг нүдээр үзэж шалгах, сонсох зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө. Мөн люфтометрээр хэмжиж шалгана. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

9. Цахилгаан тоноглол хэсгийн 2.13, 2.14, 2.15-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.9, 5.1.9.3, 5.1.9.4-р зүйлийн дагуу гаднах байдлыг нүдээр үзэж, ажиллуулж шалган үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

10. Хөл тоормос хэсгийн 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.3, 5.1.3.1, 5.1.9.3-р зүйлийн дагуу гаднах байдлыг нүдээр үзэх, гишгэж ажиллуулах зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

11. Хүч дамжуулах анги хэсгийн 2.21, 2.22, 2.23-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.2, 5.1.2.1-р зүйлийн дагуу нүдээр үзэж шалгах, ажиллуулах, зориулалтын алхаар цохих зэргээр тус тус шалгаж, үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

12. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 4. Суваг, Тулгуур эд ангиуд хэсгийн 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.5, 5.1.6-р зүйлийн дагуу зориулалтын алхаар цохиж, нүдээр үзэж, холхиулж хөдөлгөх зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө. Харин 4.6-д заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.4, 5.1.4.3, 5.1.4.4, 5.1.4.5-р зүйлийн дагуу зориулалтын багажаар хэмжиж үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

13. Суваг дээр тоормосны иж бүрдэл хэсгийн 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.3, 5.1.3.1, 5.1.3.2-р зүйлийн дагуу тухайн автомашины дороос нүдээр үзэж, жингээр дарж шалгах ба үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

14. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 5. Тоормосны стенд хэсгийн 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.3.3, 5.1.3.4, 5.1.3.5, 5.1.3.6-р зүйлийн дагуу тоормосны стенд дээр болон децөлерометр (хурд сааралт хэмжигч)-ээр шалгаж үнэлгээ өгнө.

15. Суваг дээр жолооны механизм хэсгийн 4.14, 4.15, 4.16, 4.17-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.4-р зүйлийн дагуу тухайн автомашины дороос нүдээр үзэж шалгах, зориулалтын алхаар цохих зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

16. Суваг дээр, хөдөлгүүр болон утаа зайлуулах, түлш дамжуулах хэсгийн 4.18, 4.19, 4.20, 4.21-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.2, 5.1.2.1-р заалтын дагуу дороос нь зориулалтын алхаар цохих, нүдээр үзэж шалгах зэргээр тус тус шалгаж, үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

17. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 6. Утаа, дуу чимээний хэмжээ хэсгийн 6.1, 6.2, 6.3-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.8, 5.1.8.1, 5.1.8.2, 5.1.8.2.1, 5.1.8.2.2-р заалтын дагуу утаа, тортог, дуу чимээ хэмжих багажаар тус тус хэмжиж үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

18. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 5. Жолоодож шалгах хэсгийн 5.1-д заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.3-р зүйлийн дагуу децөлерометрээр хэмжиж уг үзүүлэлтийн арын нүдэнд тэнцсэн тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

19. Хяналтын үзлэгийн бүх үзүүлэлтээр үйлдвэрлэгчийн тогтоосон хэмжээ, Монгол Улсын үндэсний стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан тохиолдолд хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны баруун доод булангийн "үзлэгийн дүн" хүснэгтийн "Ямар ч гэмтэлгуй тэнцсэн" үзүүлэлтийн арын нүдэнд тэнцсэн гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

20. Хяналтын үзлэгийн бүх үзүүлэлтээр үйлдвэрлэгчийн тогтоосон хэмжээ, Монгол Улсын үндэсний стандартын шаардлагыг D хавсралтад "жижиг" гэж тодорхойлсон үзүүлэлтүүд 10-аас доош байх тохиолдолд хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны баруун доод буланд байрлах "үзлэгийн дүн" мөрийн "Бага зэргийн гэмтэлтэйгээр тэнцсэн" үзүүлэлтийн арын нүдэнд тэнцсэн гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

21. Аль нэг үзүүлэлтээр тэнцээгүй, шаардлага хангаагүй тохиолдолд "Тэнцээгүй, дахин үзлэгт орно" гэсэн тэмдэглэгээ хийнэ. Энд дахин үзлэгт орох хугацааг тодорхой зааж өгнө.

22. Техникийн хяналтын үзлэгт тэнцсэн автотээврийн хэрэгсэлд оношлогооны төвийн эрх бүхий ажилтан хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрлийн гэрчилгээ бичиж олгоно.

 

 

 

H хавсралт

 

 

ОТ-Н ХАРЪЯАЛАЛ

 

АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГИЙН ДҮГНЭЛТИЙН ХУУДАС

(ТАКСИ)

ОГНОО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРК/ЗАГВАР

 

тх-ийн зориулалт

 

 

ТЕХНИКИЙН ҮЗЛЭГИЙГ ХИЙСЭН

 

УЛСЫН №

 

Эзэмшигч байгууллага/иргэн

 

 

 

 

 

 

АРЛЫН №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХӨДӨЛГҮҮРИЙН №

 

гэрч. №

 

тамга, тэмдэг гарын үсэг

 

 

 

 

ашиглалтад орсон огноо

 

ҮЗЛЭГЭЭР ШАЛГАХ

ҮЗЛЭГЭЭР ШАЛГАХ

ҮЗЛЭГЭЭР ШАЛГАХ

Дугаар

ЮУГ ШАЛГАХ

ҮНЭЛГЭЭ

Дугаар

ЮУГ ШАЛГАХ

ҮНЭЛГЭЭ

Дугаар

ЮУГ ШАЛГАХ

ҮНЭЛГЭЭ

1. КУЗОВ

*

ЖОЛООНЫ МЕХАНИЗМ

*

ТООРМОСНЫ ИЖ БҮРДЭЛ

*

1.1

ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

2.16

Жолооны хүрд

 

4.9

Дамжуулах хоолой

*

ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛ

 

4.10

Ялтас/накладка

 

2.17

Дуут дохио

 

4.11

Бусад

 

2.18

Ослын гэрэл

 

 

 

 

1.2

ГАДНАХ ТЭМДЭГ

 

2.19

Бусад

*

ЖОЛООНЫ МЕХАНИЗМ

 

 

Гэрлэн хаяг

 

 

 

 

4.12

Жолооны гэр

 

 

Ерөнхий өнгө үзэмж

*

Ажлын тоормос

 

4.13

Холбоос

 

 

Бусад

 

2.20

Дөрөө

 

4.14

Бэхэлгээ/чангалгаа

*

ХӨДӨЛГҮҮР БОЛОН ТЭЭШ. ХОНГИЛ

 

2.21

Тоормосны гэрэл

 

4.15

Бусад

 

1.3

Зай хураагуур

*

ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ

 

 

 

 

1.4

Гэрлийн утас

 

2.22

Ухрах араа

*

ХӨДӨЛГҮҮР БОЛОН ХҮЧ ДАМ.АНГИ

 

1.5

Тоормосны хоолой

 

2.23

Зээрэнхий холбоо

 

4.16

Утаа зайлуулах сис

 

1.6

Тоорм Ерөн цилиндр

 

2.24

Араа залгалт

 

4.17

Түлшний сав

 

1.7

Тоормосны вак Хүч

4. ӨРГҮҮР

 

4.18

Түлшний хоолой

 

1.8

ABS

*

ТУЛГУУР ЭД АНГИУД

 

4.19

Бусад

 

1.9

Жолооны гэр

 

4.1

Арал

*

5. УТАА, ДУУ ЧИМЭЭНИЙ ХЭМЖЭЭ

 

1.10

Кузов

 

4.2

Кузов

 

5.1

Бензин хөд.

 

 

1.11

Бусад

 

4.3

Пүрш

 

5.2

Дизель хөд.

 

 

 

 

 

4.4

Нум

 

5.3

Дуу чимээ

 

*

ГЭРЭЛ

 

4.5

Обод

*

6. ЖОЛООДОЖ ШАЛГАХ

 

1.12

Урд гэрэл З/Б

 

4.6

Дугуй/нөөц дугуй

 

 

 

 

 

1.13

Арын гэрэл З/Б

 

4.7

Амортизатор

 

Децелерометр

м/сек2

 

1.14

Зогсоолын гэрэл З/Б

 

4.8

Бусад

 

 

 

 

 

1.15

Дохионы гэрэл З/Б

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16

Гэрэл цацруулагч

3. ТООРМОСНЫ ЭД АНГИУД

 

 

 

Хэмжилтийн үнэлгээ

 

1.17

Бусад

 

3.1

Ажлын тоормос

3 тоормосны хүч Б

 

 

 

 

 

 

1 тэнхлэг

 

 

 

 

*

ИХ БИЕ

 

2 тэнхлэг

 

 

 

 

 

1.17

Шаврын хаалт

3.2

Дүн

 

 

 

 

 

1.18

Түгжээ

3.3

Идэвхжил

Хувь

 

 

1.19

Толь

*

3.4

Зогсоолын тоормос

З

Б

Дүн

 

 

1.20

Кузов/их бие

 

3.5

Идэвхжил

 

 

 

 

 

 

1.21

Амортизатор

Тэмдэглэл

 

1.22

Бусад

 

 

 

2. БҮХЭЭГ

*

ДОТОРХ ХЭРЭГСЭЛ

 

2.1

Нэрийн хуудас

 

2.2

Холбооны хэрэгсэл

 

2.3

Тоолуур

 

2.4

Ногоон гэрэл

 

2.5

Суудал

 

2.6

Аюулгүйн бүс

 

2.7

Цонх

 

2.8

Урд шил

 

2.9

Шил арчигч

ҮЗЛЭГИЙН ДҮН

 

 

 

Тэмдэглэл

 

2.10

Угаагч

*

7.1

ЯМАР Ч ГЭМТЭЛ/ЗӨРЧИЛГҮЙ ТЭНЦСЭН

 

 

2.11

Спидометр

*

7.2

БАГА ЗЭРГИЙН ГЭМТЭЛ/ЗӨРЧИЛТЭЙГЭЭР ТЭНЦСЭН

 

 

2.12

Гал унтраагуур

*

7.3

ТЭНЦЭЭГҮЙ ДАХИН ҮЗЛЭГТ ОРНО

 

 

2.13

Эмийн сан

 

 

-С ХЭТРЭХГҮЙ ҮЗЛЭГТ ОРНО

 

 

2.14

Үзэмж

*

7.4

БУСАД

 

 

2.15

Бусад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЗ Гэмтэл/зөрчилтэй, СУ Сулралтай, ЭВ Эвдрэлтэй, ЗЭ Зэврэлтэй, БЭ Бэхэлгээ, ЦР Цоорсон, ЯВ Явалт, ТО Тохиргоо, А Ажиллагаа, ХУ Хурц/иртэй, БХ Байхгүй/алга болсон, ЭЛ Элэгдсэн, ТН Тааруухан, З Зүүн, Б Баруун, У Урд, Х Хойд

 

 

 

J хавсралт (мэдээллийн)

 

Нийтийн таксийн техникийн хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудас хөтөлж, бөглөх заавар

 

Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны маягтыг доорхи журмаар бөглөж, шалгах үзүүлэлтийн асуултыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

1. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны толгойн хэсгийн зүүн булан дахь оношлогооны төвийн нэр, дугаар, хяналтын үзлэг хийсэн хүний гарын үсгийг тухайн оношлогооны төвийн эрх бүхий ажилтан бөглөж гарын үсэг зурж тамга, тэмдэг дарна.

2. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны толгойн хэсгийн баруун булангийн асуултыг энэ стандартын 5.1.1-р зүйлийн дагуу тухайн оношлогооны төвийн эрх бүхий ажилтан нэг бүрчлэн шалгаж, тулгалт хийж бөглөнө. Хэрэв аль нэг үзүүлэлт тохироогүй тохиолдолд бүртгэл хийхгүй.

3. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 1. Кузов хэсгийн 1.1-р асуултын ард, хяналтын үзлэгийн гэрчилгээний толгойн хэсгийн баруун булангийн үзүүлэлтүүд бүрэн тохирсон тохиолдолд тэнцсэн гэсэн тэмдэглэгээ тавина. 1.2-т байгаа Гаднах тэмдэг хэсэгт заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.1, 5.1.1,5-р зүйлийн дагуу гаднах байдлыг нүдээр үзэж шалгана.

4. Хөдөлгүүр болон тээшний хонгил хэсгийн асуултыг бөглөхийн тулд тухайн тээврийн хэрэгслийг хяналтын үзлэгийн постод оруулсны дараа капот болон тээшний тагийг онгойлгон 1.3, 1.4-т заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.9-р зүйлийн дагуу үзлэгийг нүдээр үзэж, мөн ажиллуулж шалгана. Тэрчлэн 1.4, 1.5, 1.6, 1.7-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.3-р зүйлийн дагуу, 1.8, 1.9, 1.10-т заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.4, 5.1.11, 5.1.12-р зүйлийн дагуу тус тус гаднах байдлын үзлэг шалгалтыг нүдээр үзэж, иж бүрдлийг шалгаж хийнэ. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн арын нүдэнд тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

5. Гэрэл хэсгийн 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.9, 5.1.9.3, 5.1.9.4-р зүйлийн дагуу гаднах байдлыг нүдээр үзэж болон ажиллуулж шалгана. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

6. Их бие хэсгийн 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22-т заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3-р зүйлийн дагуу, гаднах байдлыг нүдээр үзэж, эсвэл зориулалтын алхаар цохиж шалгана. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

7. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 2. Бүхээг. Доторх хэрэгсэл хэсгийн 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.1.1.5-р зүйлийн дагуу бүхээгний хаалгыг онгойлгож гаднах байдлыг нүдээр үзэж болон ажиллуулж шалгана. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

8. Жолооны механизм хэсгийн 2.16-т заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.4, 5.1.4.2-р зүйлийн дагуу гаднах байдлыг нүдээр үзэж шалгах, сонсох зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө. Мөн люфтометрээр хэмжиж шалгана. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

9. Цахилгаан тоноглол хэсгийн 2.17, 2.18, 2.19-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.9, 5.1.9.3, 5.1.9.4-р зүйлийн дагуу гаднах байдлыг нүдээр үзэж, ажиллуулж шалган үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

10. Хөл тоормос хэсгийн 2.20, 2.21-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.3, 5.1.3.1, 5.1.9.3-р зүйлийн дагуу гаднах байдлыг нүдээр үзэх, гишгэж ажиллуулах зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

11. Хүч дамжуулах анги хэсгийн 2.22, 2.23, 2.24-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.2, 5.1.2.1-р зүйлийн дагуу таксийн дороос нь нүдээр үзэж шалгах, ажиллуулах, зориулалтын алхаар цохих зэргээр тус тус шалгаж, үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

12. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 4. Өргүүр. Тулгуур эд ангиуд хэсгийн 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.5, 5.1.6-р зүйлийн дагуу зориулалтын алхаар цохиж, нүдээр үзэж, холхиулж хөдөлгөх зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө. Харин 4.6-д заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.4, 5.1.4.3, 5.1.4.4, 5.1.4.5-р зүйлийн дагуу зориулалтын багажаар хэмжиж үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

13. Өргүүр дээр тоормосны иж бүрдэл хэсгийн 4.9, 4.10, 4.11-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.3, 5.1.3.1, 5.1.3.2-р зүйлийн дагуу тухайн таксийн дороос нь нүдээр үзэж, тоормосны дөрөөн дээр жингээр дарж шалгах ба үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

14. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 5. Тоормосны стенд хэсгийн 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.3.3, 5.1.3.4, 5.1.3.5, 5.1.3.6-р зүйлийн дагуу тоормосны стенд дээр болон децелерометр (хурд сааралт хэмжигч)-ээр шалгаж үнэлгээ өгнө.

15. Өргүүр дээр жолооны механизм хэсгийн 4.12, 4.13, 4.14, 4.15-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.4-р зүйлийн дагуу тухайн автомашины дороос нүдээр үзэж шалгах, зориулалтын алхаар цохих зэргээр шалгаж үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

16. Өргүүр дээр, хөдөлгүүр болон утаа зайлуулах, түлш дамжуулах хэсгийн 4.16, 4.17, 4.18, 4.19-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.2, 5.1.2.1-р заалтын дагуу дороос нь зориулалтын алхаар цохих, нүдээр үзэж шалгах зэргээр тус тус шалгаж, үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

17. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 6. Утаа, дуу чимээний хэмжээ хэсгийн 6.1, 6.2, 6.3-д заасан үзүүлэлтүүдийг энэ стандартын 5.1.8, 5.1.8.1, 5.1.8.2, 5.1.8.2.1, 5.1.8.2.2-р заалтын дагуу утаа, тортог, дуу чимээ хэмжих багажаар тус тус хэмжиж үнэлгээ өгнө. Үзлэгийн дүнг үзүүлэлт тус бүрийн ард тэнцсэн, тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

18. Хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны 5. Жолоодож шалгах хэсгийн 5.1-д заасан үзүүлэлтийг энэ стандартын 5.1.3-р зүйлийн дагуу децелерометрээр хэмжиж уг үзүүлэлтийн арын нүдэнд тэнцсэн тэнцээгүй гэсэн үнэлгээ, тэмдэглэгээ тавина.

19. Хяналтын үзлэгийн бүх үзүүлэлтээр үйлдвэрлэгчийн тогтоосон хэмжээ, Монгол Улсын үндэсний стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан тохиолдолд хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны баруун доод булангийн "үзлэгийн дүн" хүснэгтийн "Ямар ч гэмтэлгүй тэнцсэн" үзүүлэлтийн арын нүдэнд тэнцсэн гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

20. Хяналтын үзлэгийн бүх үзүүлэлтээр үйлдвэрлэгчийн тогтоосон хэмжээ, Монгол Улсын үндэсний стандартын шаардлагыг D хавсралтад "жижиг" гэж тодорхойлсон үзүүлэлтүүд 10-аас доош байх тохиолдолд хяналтын үзлэгийн дүгнэлтийн хуудасны баруун доод буланд байрлах "үзлэгийн дүн" мөрийн "Бага зэргийн гэмтэлтэйгээр тэнцсэн" үзүүлэлтийн арын нүдэнд тэнцсэн гэсэн тэмдэглэгээ тавина.

21. Аль нэг үзүүлэлтээр тэнцээгүй, шаардлага хангаагүй тохиолдолд "Тэнцээгүй, дахин үзлэгг орно" гэсэн тэмдэглэгээ хийнэ. Энд дахин үзлэгт орох хугацааг тодорхой зааж өгнө.

22. Техникийн хяналтын үзлэгт тэнцсэн автотээврийн хэрэгсэлд оношлогооны төвийн эрх бүхий ажилтан хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрлийн гэрчилгээ бичиж олгоно.

 

 

 

K хавсралт (норматив)

 

Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг. Гэмтэл тодорхойлох

 

Үзүүлэлт

Гэмтэл/зөрчил

Гэмтэл/зөрчлийн ангилал

1. Ялгах тэмдэг

Арлын дугаар

Бүртгэлийн баримт бичиг

Улсын дугаар

ТХ өнгө

Их

Их

Их

Их

2. Хэмжээс

Урт

Өргөн

Өндөр

Холбоосны урт

Их

Их

Их

Их

3. Жолооны механизм

Ажиллагаа

Бэхэлгээ

Сул явалт

Элэгдэл

Цооролт (хүчлүүр)

Их

Их

Их

Их

Их

4. Тоормос

Хөл тоормос

Ажиллагаа

Элэгдэл

Цооролт

Зэврэлт

Дөрөөний даралт

Дөрөөний бүрэн явалт

Хүчлүүртэй тоормос

Тэнцвэргүй байдал

Жигд бус барилт

Их

Их

Их

Их

Их

Их

Их

Их

Их

Зогсоолын тоормос

Ажиллагаа

Тоормос барих ажиллагаа

Тохиргоо

Механик холбоос

Их

Их

Бага

Бага

5. Цахилгаан систем

Зай хураагуур

Бэхэлгээ

Бага

Утас

Тусгаарлалт

Бэхэлгээ

Бага

Бага

Гал хамгаалагчийн шит

Ажиллагаа

Бага

Урд гэрэл

Ажиллагаа

Гэрлийн шил, ойлгогч

Тохиргоо

Гэрлийн тусгал

Өнгө

Бага

Бага

Их

Их

Бага

Гэрэл, ерөнхий

Ажиллагаа

Гэрлийн шил, ойлгогч

Өнгө

Анивчих давтамж

Гэрлийн тусгал

Хяналтын гэрэл

Бага

Бага

Бага

Бага

Их

Бага

Нэмэгдэл гэрэл

Байрлал

Тоо

Өнгө

Их

Их

Бага

Тусгагч

Ерөнхий байдал

Өнгө

Бага

Бага

Дуут дохио

Ажиллагаа

Бага

6. Хөдөлгүүр, утаа зайлуулах систем г.м.

Шатахууны систем

Цооролт

Зэврэлт

Бэхэлгээ

Их

Их

Их

Хөдөлгүүр

Цооролт

Их

Хүч дамжуулах анги

Ажиллагаа

Зээрэнхий холбоо

Цооролт

Бага

Бага

Бага

Утаа зайлуулах систем

Бэхэлгээ

Чангалгаа

Бага

Бага

Дуу чимээ

Дуу чимээний түвшин

Их

Тортогжилт

Утаа

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл

Ламбда

Их

Их

Их

7. Арал, тулгуур элемент

 

 

Арал

Гэмтэл

Зэврэлт

Хадаас, эрэг, шураг

Их

Их

Их

Пүрш

Гэмтэл

Элэгдэл

Их

Их

Нум

Бэхэлгээ

Элэгдэл, зэврэлт

Сул явалт

Их

Их

Бага

Обод

Гэмтэл

Бэхэлгээ

Бага

Бага

Дугуй

Даац

Төрөл

Хээний гүн

Хийн даралт

Гэмтэл

Бага

Бага

Бага

Бага

Бага

Зөөллүүр

Цооролт

Элэгдэл

Бага

Бага

Их биө

Гуя

Зэврэлт

Хурц ирмэг

Гэмтэл

Их

Их

Их

Их бие, ерөнхий

Зэврэлт

Хурц ирмэг

Гэмтэл

Их

Их

Бага

Хаалга, капот

Ажиллагаа

Нугас

Хурц ирмэг

Бага

Бага

Их

Тэвш

Бэхэлгээ

Их

8. Доторх хэрэгсэл

Суудал

Бэхэлгээ

Их

Хамгаалалтын бүс

Ажиллагаа

Бэхэлгээ

Элэгдэл/гэмтэл

Бага

Бага

Бага

Цонх

Хагарал

Гэрэл тусгалт

Харагдац

Их

Их

Их

Шил арчигч/угаагч

Ажиллагаа

Бага

Толь

Байгаа

Тоо

Харагдац

Их

Их

Бага

Спидометр

Ажиллагаа

Алдаа

Бага

Бага

Гал унтраагуур

Хүчинтэй хугацаа дуусах огноо

Бэхэлгээ

Бага

Бага

 

Гэмтэл/зөрчлийг тооцож дүгнэх:

1 буюу 1-ээс дээш их гэмтэл/зөрчилтэй

- Давтан үзлэг

2004 он хүртэл: 10-аас дээш бага гэмтэл/зөрчилтэй

- Давтан үзлэг

2005 оноос хойш: 5-аас дээш бага гэмтэл/зөрчилтэй

- Давтан үзлэг

 

Давтан үзлэгээр засраагүй бага гэмтэл/зөрчлийг их гэмтэл/зөрчилд тооцно.