ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭЛ, ГЭРЛЭН ДОХИО, ХАШИЛТ, ЧИГЛҮҮЛЭХ ХЭРЭГСЛҮҮДИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ДҮРЭМ

MNS 4596:2007

 

Өмнөх үг

1.

Хамрах хүрээ

2.

Норматив ишлэл

3.

Ерөнхий зүйл

4.

Замын тэмдгийг хэрэглэх дүрэм

 

4.1. Ерөнхий шаардлага

 

4.2. Анхааруулах тэмдэг

 

4.3. Хориглох тэмдэг

 

4.4. Дарааллын тэмдэг

 

4.5. Заах тэмдэг

 

4.6. Мэдээлэх тэмдэг

 

4.7. Нэмэлт тэмдэг

5.

Замын тэмдэглэлийг хэрэглэх дүрэм

 

5.1. Ерөнхий шаардлага

 

5.2. Хэвтээ тэмдэглэл

 

5.3. Босоо тэмдэглэл

6.

Замын гэрлэн дохиог хэрэглэх дүрэм

 

6.1. Ерөнхий шаардлага

 

6.2. Гэрлэн дохиог хэрэглэх нөхцөл

 

6.3. Гэрлэн дохиог байрлуулах дүрэм

 

6.4. Гэрлэн дохионы ажиллагааны горим

7.

Замын хашилт ба чиглүүлэх хэрэгслүүдийг хэрэглэх дүрэм

 

7.1. Ерөнхий шаардлага

 

7.2. Замын хашилтууд

 

7.3. Чиглүүлэх хэрэгслүүд

 

 

A хавсралт

Замын тэмдэг

1.

Анхааруулах тэмдэг

2.

Хориглох тэмдэг

3.

Дарааллын тэмдэг

4.

Заах тэмдэг

5.

Мэдээлэх тэмдэг

6.

Нэмэлт тэмдэг

 

 

B хавсралт

Замын тэмдэглэл

1.

Хэвтээ тэмдэглэл

2.

Босоо тэмдэглэл

 

 

C хавсралт

Замын гэрлэн дохио

1.

Тээврийн хэрэгслийн гэрлэн дохио

2.

Явган зорчигчийн гэрлэн дохио

 

 

D хавсралт

Техник хэрэгслүүдийг хэрэглэх зааварчилгааны зургууд

1.

Замын тэмдгийг байрлуулах бүдүүвч

 

1.1-р зураг - Тэмдгүүдийг замын хажууд байрлуулах зайн хэмжээс

 

1.2-р зураг - Анхааруулах тэмдгүүдийг байрлуулах жишээ

 

1.3-р зураг - 1.4.а-1.4.е тэмдгүүдийг байрлуулах жишээ

 

1.4-р зураг - Дарааллын тэмдгүүдийг байрлуулах жишээ

 

1.5-р зураг - 5.1 ба 5.2 тэмдгийг байрлуулах жишээ

2.

Замын тэмдэглэлийг тавих бүдүүвч

 

2.1-р зураг - Үзэгдэлт хязгаарлагдмал замын хэсэгт тэмдэглэл тавих жишээ

 

2.2-р зураг - Зохицуулдаггүй уулзварын өмнө тэмдэглэл тавьсан жишээ

 

2.3-р зураг - Нэг чиг дэх эгнээний тоо хасагдах хэсэгт тэмдэглэл тавих жишээ

 

2.4-р зураг - Зохицуулдаг уулзварт тэмдэглэл тавьсан жишээ

 

2.5-р зураг - Зорчих хэсгүүдийн нийлмэл огтлолцол дээр тэмдэглэл тавьсан жишээ

 

2.6-р зураг - 7.16.а-7.16.в тэмдэглэлийг хэрэглэсэн жишээ

 

2.7-р зураг - Тээврийн хэрэгслийн зогсоолд зориулсан талбай дээр тэмдэглэл тавьсан жишээ

 

2.8-р зураг - Чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн буудлын талбайг тэмдэглэлээр тусгаарласан жишээ

 

2.9-р зураг - Тууш замаас гарах хэсэг дээр тэмдэглэл тавих жишээ

 

2.10-р зураг - Явган хүний зохицуулдаг гарц дээр тэмдэглэл тавих жишээ

 

2.11-р зураг - Төмөр замын гарамд ойртон очих хэсэг дээр тэмдэглэл тавих жишээ

 

2.12-р зураг - 8.1 ба 8.2 тэмдэглэлийг хэрэглэх жишээ

 

2.13-р зураг - 8.1 ба 8.7 тэмдэглэлийг хэрэглэх жишээ

 

2.14-р зураг - 8.3-8.7 тэмдэглэлүүдийг хэрэглэх жишээ

3.

Замын гэрлэн дохиог байрлуулах бүдүүвч

 

3.1-р зураг - Гэрлэн дохионуудыг байрлуулах зайн хэмжээс

 

3.2-р зураг - Явган хүний зохицуулдаг гарц дээр гэрлэн дохиог байрлуулах жишээ

 

3.3-р зураг - Гэрлэн дохионуудыг уулзварт байрлуулах жишээ

4.

Замын хашилт ба чиглүүлэгч шонг байрлуулах бүдүүвч

 

4.1-р зураг - Хашилтыг тусгаарлах зурвас дээр байрлуулах жишээ

 

4.2-р зураг - Хашилтыг хөвөөн дээр байрлуулах жишээ

 

4.3-р зураг - Ойртолтын шугаман хашилтыг байрлуулах жишээ

 

4.4-р зураг - Чиглүүлэгч шонг замын хотгор буюу гүдгэр хэсэгт байрлуулах жишээ

 

4.5-р зураг - Чиглүүлэгч шонг замын тохойрсон хэсэгт байрлуулах жишээ

 

 

««..Буцах