ЗАМЫН ТЭМДЭГ

Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 4597:2003

 

Өмнөх үг

1.

Хамрах хүрээ

2.

Норматив ишлэл

3.

Тэмдгийн тодорхойлолт

 

1-р хүснэгт. Анхааруулах тэмдэг

 

2-р хүснэгт. Хориглох тэмдэг

 

3-р хүснэгт. Дарааллын тэмдэг

 

4-р хүснэгт. Заах тэмдэг

 

5-р хүснэгт. Мэдээлэх тэмдэг

 

6-р хүснэгт. Нэмэлт тэмдэг

4.

Хэмжээ

5.

Нэг бүрчлэн хийх тэмдгүүд

6.

Техникийн шаардлага

7.

Хүлээн авах дүрэм

8.

Туршилтын аргууд

9.

Хаяг, савлалт, тээвэрлэлт

10.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаа

 

 

A хавсралт

Масштабын торон дээрх тэмдгүүдийн дүрс

1.

Анхааруулах тэмдэг

2.

Хориглох тэмдэг

3.

Дарааллын тэмдэг

4.

Заах тэмдэг

5.

Мэдээлэх тэмдэг

6.

Нэмэлт тэмдэг

 

 

B хавсралт

Масштабын торон дээрх шрифт

1.

Монгол үсгийн цагаан толгой

2.

Латин үсгийн цагаан толгой

3.

Тоо болон бусад бичиглэл

 

 

C хавсралт

Нэг бүрчлэн хийх тэмдгийг бүрдүүлэх загвар

 

5.21.а тэмдэг

 

5.22.а тэмдэг

 

5.22.б тэмдэг

 

5.23 тэмдэг

 

 

««..Буцах